SCHOOLVETERAAN: de Survival van (NIET) passend onderwijs

Het boek schoolveteraan wordt momenteel geschreven.

Het boek schoolveteraan vertelt de ervaring van een Almeers gezin met hun zoon die het vanwege gezondheidsklachten niet lukt op het Nederlandse schoolsysteem aan te sluiten, enkel vanwege het feit dat je geacht wordt op vaste tijden fysiek op school aanwezig dient te zijn om les te volgen. Hij krijgt daardoor te maken met het Passend Onderwijs in Almere, die zelfs in tijden van digitalisering het vermogen ontbreekt om te denken in nieuwe oplossingen. Een indrukwekkende Nederlandse ervaring, hoe het gebrek aan flexibiele mogelijkheden in het reguliere onderwijs voor een chronisch ziek kind met de enorme geldverspillende overkill van ongevraagde en ondersteunende instanties (ketenpartners zoals o.a. JGZ Jeugdzorg en Passend Onderwijs) leidt tot trauma's, omdat hij juist niet wordt geholpen. Behalve het kind zelf, worden ook wij als ouders - zelf kampend met gezondheidsissues - meegezogen in de uitzonderlijke dwangmatigheid van school en haar "ketenpartners" om een oplossing te zoeken binnen hun eigen kaders, ondanks dat dat niet de oplossing is die door het kind en ons als ouders wordt aangegeven. Te volgen procedures en meningen( zoals traject via Jeugdzorg/JGZ Almere/GGD Flevoland en Veilig Thuis) worden verheven boven de wet en bezorgen ook ons als werkende ouders een trauma. Vooral, omdat ondanks het opvolgen van alle regeltjes een Passend Onderwijs oplossing voor ons kind uitblijft. Ons gezin loopt daardoor compleet vast. De eigen huisarts laat het ondanks de gezondheidkennis en - situatie van ons gezin compleet afweten, tot wij alarm slaan over deze situatie.

Als de oplossing van Passend Onderwijs geen oplossing is voor je kind

Afremmen en gezond verstand gebruiken om te overleven is onze enige optie, eenvoudig weg omdat de oplossing die ons kind nodig heeft niet wordt geboden. Dit terwijl de kinderrechten en de wet door deze "professionals" keer op keer wordt overtreden. Wij besluiten niet mee te gaan in de (onterecht) bedachte oplossing van het Passende Onderwijs. De oplossing van Passend Onderwijs ? Halen en brengen met een busje in een andere stad waar hij onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding zou krijgen. Onder het mom dat ons kind wel fysiek school ( leerplichtwet) op school is, gekneed wordt zoals tot "modelburger" en omdat school dat wil t.b.v. de onderwijstijd dat ons kind dan ook "therapie-uren" maakt. Wat een giller. Dit terwijl er medisch simpelweg geen oplossing voor hem is, wat hij heeft is anatomisch bepaalt. Zijn probleem kent dan ook geen therapie, dus die bedachte constructie van Passend Onderwijs en Jeugdzorg in Almere is pure onzin en is medisch nergens op gebaseerd. Ook is het geldverspilling en in de laatste plaats biedt het geen gepaste oplossing voor ons kind. Dus ons antwoord : NEE ! Wat ons kind nodig heeft is enkel een stukje flexibiliteit in schooltijden ondersteunt met Zoom, Teams of IVIO. Hoe moeilijk willen we het in het Onderwijs maken ?

Schaakmat gezet : er is een oplossing, school weigert DEZE en frustreert daarmee leerplicht

Ons kind heeft bewezen met thuis zelfstudie (bijna 70% van zijn studiejaar) ondanks zijn problematiek, toch in staat te zijn om voor zijn versnelde groene vmbo opleiding met toegepaste biologie (conform leerjaar) te slagen. Boven verwachting. Dit ontkracht in zijn situatie dat hij - tegen het schoolsysteem in - het fysiek nodig heeft om te slagen. Gelukkig voor hem dat hij dus ondanks zijn ziekte wel de mogelijkheid heeft dat ie slaagt zou je zeggen, toch ? Helemaal bij "maar vmbo-ers". Thuis zelftandig digitaal onderwijs - 2019 - de meest eenvoudigste oplossing voor ons kind en met succes ! Ook sloot het aan op wat ons kind (16) zelf aangaf nodig te hebben - flexibiliteit vanwege ups-en downs in zijn "school functioneren" - om zowel deels school te kunnen volgen. Echter die keuzeoptie ligt bij school en is niet in het school belang, wel in het belang van ons kind. Dus logisch dat je als betrokken Almeerse groene school deze oplossing afwijst. Immers die oplossing kost € 1.500,=, heet IVIO, is er speciaal voor ondersteuning van zieke kinderen. Tja, en dat is nu kennelijk niet de bedoeling, waarom zou je daaraan als school willen meewerken ?

Ons antwoord : de betrokken teamleider van school handelt onprofessioneel en heeft een ongezonde drang en dwang naar volledige grip en zicht op ons gezin en kind. Met zijn subjectiviteit i.p.v. zijn professionele objectiviteit, houdt hij deze eenvoudige optie tegen. Zelfs als wij als ouders om maar wel tot een oplossing te komen - na bijna twee jaar uitblijven van een OPP - dit zelf voor ons kind willen bekostigen, blijft alle medewerking van school/teamleider aan deze oplossing uit. Tja, en als de directie en het schoolbestuur dan niet met ouders over besluiten in gesprek willen gaan, dan maakt school daarmee de situatie voor ons kind uitzichtloos en frustreerd de situatie. Dat wordt een tegenvaller voor leerplicht, want school belemmert met het niet meewerken aan een oplossing bewust de leergang van ons kind - om deze op ons als ouders af te wentelen - door inzet van ambtelijk misbruik. Het wordt ons kind onmogelijk gemaakt om aan zijn leerplicht te voldoen, maar ook om wel het volledige diploma van zijn versnelde opleiding te halen... daarmee gaat de school aan haar taak en rol voorbij in de maatschappij : kinderen ondersteunen op weg naar een diploma, liefst zo hoog mogelijk geschoold, ongeacht een chronische ziekte of niet. Dat je dan als ouders vervolgens door dit onwettige handelen op het matje moet komen maakt onze ervaring helemaal het schoolvoorbeeld van hoe het huidige schoolsysteem niet voldoet aan onze verwachting, maar ook aan de beschermende taak die de Staat heeft ten opzichte van haar inwoners.

Complete escalatie : ziek kind komt alle afspraken na, schooldirectie laat hun deel na

De situatie escaleert compleet als ons kind alle afspraken om over te gaan met zijn school wel nakomt, maar de school directie niet. Wij als ouders gaan hulp zoeken om wel tot een constructieve oplossing voor ons kind te komen en zijn helemaal klaar met de dedaine en passieve houding van school om ons kind echt te helpen. Die maken zich drukker om de onderwijstijd en wat de inspectie vindt dan of jouw kind goed wordt geholpen, wij zijn maar lastig. Lastig, omdat wij vragen om oplossingen die er wel zijn maar waarop de school als taak niet bedacht is. Het is het zorgen maken en de angst voor het onbekende, regeltjes, boetes en wat al niet meer dat maakt dat de eenvoud wordt nagelaten.
Voldoen aan regels onderwijsinspectie worden boven belang van het kind en ons gezin geplaatst. Als bonus wordt de schoolcarrière van ons kind door school zelf vakkundig om zeep geholpen. Het kookpunt van ons gezin wordt daarmee bereikt. Alle rek is eruit, we worden overvraagd in tijd zonder resultaat of een oplossing voor ons kind. Sterker nog die wordt door dit handelen extra gedupeerd, want zijn versnelde opleiding wordt ondanks slagen toch beïndigd. Dit vanwege onduidelijkheid over dispensatieverlening bij de school zelf, ten koste van de opleiding van ons kind. Leve de redder in nood als nog aan de leerplicht moet worden voldaan:  Onderwijsconsulenten

SCHOOLSLAVERNIJ door veilig thuis flevoland als bonus voor je zieke kind

Voor de duidelijkheid. School werkt niet mee aan de oplossing en vervolgens worden wij als liefdevolle en betrokken ouders procedureel nu ook nog eens onwettig beschuldigd? Verrassing.. ding dong : Veilig Thuis Flevoland achter ons aan. Van welke planeet komen de bedenkers of 1:1 uitvoerders van deze procedures joh, dit kan niet waar zijn... Wordt voor het gemak even vergeten dat deze mensen door ons "soort" elke maand hun salaris gestort krijgen en ze er voor ons zijn in plaats van anders om ?

Met de "instap" van Veilig Thuis voelt zoonlief zich juist enorm bedreigd in zijn "veilig zijn", hij wordt geintimeerd door de mogelijke uit huisplaatsing van Veilig Thuis omdat ie ziek is: foei, foei .. ziek dat mag niet hoor.....
Hohoho, procedures is iets anders dan de wet !

Hij gaat ondanks zijn ziekte door deze initimidatie toch naar school , zodat aan de verplichte en dwangmatige schoolgang wordt voldaan, ook al gaat dit ten koste van zijn gezondheid en zijn welzijn, waarmee o.a. door dit onrechtmatige handelen kinderrechten worden geschonden. Hij ervaart de druk van Veilig Thuis als schoolslavernij, ziek zijn mag niet ?

Hij vindt het onbegrijpelijk dat dit in Nederland gebeurd. Onze zoon is clever en plaatst zelf zijn vraagtekens bij wat zijn ziekte en schoolgang van doen heeft met "zogenaamd kindermishandeling of kindmisbruik". Dit is pure dwang, schoolslavernij. En de enige die hem mentaal misbruiken en mishandelen zijn de organisaties die er voor hem zouden moeten zijn... Daar hoef je niet voor (af)gestudeerd te zijn om te concluderen, dat heeft hij helaas goed gezien, ook deze minderjarige heeft dat door.

Daarnaast ziet Veilig Thuis Flevoland het schaden van het welzijn van ons kind, en de gezondheid van ons als ouders, als een normale gang van zaken van hun organisatie handelen en is volgens hen zelf - management reactie FvG, Almere - de aan hun opgelegde taak. Daarmee wordt door Veilg Thuis over de wet en over rechten heen gestapt. Zoals tijdens een schooloverleg aanschuiven van de vertrouwensarts (!) die daarmee dik privacy- en mensenrechten schend. Zoals grondrecht, kinderrechten zoals artikel 2,2 - 3,1.- 3.2 - 3.3 - 4 - 5 - 6.2, 9.1, 12.1 en 2, 14.2, 15.1 en 2. Maar ook artikel 16 uit het EU verdrag en zorgvuldigheidsplichten vanuit de grondwet. Veilig Thuis handelt op subjectiviteit zonder feiten, niet op waarheidsbevinding (!) Wij zijn als ouders al tot de vijand verklaart, zonder enig aantoonbaar feit. Dit naar ons toe schokkende wantrouwen zegt veel over deze organisatie, vinden wij onacceptabel en daar nemen wij geen genoegen mee. Wij zetten in op een positieve ombuiging voor onze zoon : van ons kind blijf je af !

Enige wat dit handelen heeft gebracht is juist geen oplossing voor ons zieke kind. Hoe meer van die professionele lui zich er mee bemoeien, hoe waakzamer wij werden. Zijn gezondheid en welzijn is extra schade aangebracht het bewust forceren van een ziek kind en dat door een "onderzoekinstituut" die zich operationeel inmengt. Heel bijzonder zo'n schoolslavernij traject, waarbij een ziek kind bewust zijn ziekte moet negeren en wordt geforceerd zijn eigen grenzen te overschrijden om aan de leerplichtwet te voldoen, met de intimidatie als hij het niet doet hij bij zijn ouders zou worden weggehaald. Beschermen tegen vernedering als uitgangspunt en dit dan zelf toepassen op een minderjarig kind.

Een getraumatiseerd kind als resultaat...omdat ie ziek is, grenzen aangeeft en bovenal school zelf de leerplicht en de oplossing frustreerd en Veilig Thuis schoolslavernij inzet. Werkelijk BI-ZAR en onmenselijk !

Dit Nederlandse schoolsysteem creëert zo vele verliezers. Aangezien Martijn Sanders van het Ministerie van OCW, per 1 juni directeur Kansongelijkheid en Onderwijsondersteuning vindt (voorheen kwartiermaker) dat de situatie van onze Schoolveteraan enkel gestoeld is op
een mening verschil en onrecht door de Staat niet wordt erkent, hoogste tijd dat bottum-up wordt duidelijk gemaakt dat het tijd voor is voor een positieve gamechanger en de Nederlandse burger beter verdient. Wij gaan liever voor winnen voor ons kind ! Jij toch ook ?


RESULTAAT BIJ ONS VAN HET (NIET) PASSENDE ONDERWIJS EN JEUGDZORG DOOR ONKUNDE IN ALMERE ?

Geen oplossing voor ons chronisch zieke kind , wel gediscrimineerd en onrecht aangedaan om zijn ziekte ;
Onveilige schoolomgeving door onbetrouwbaarheid van directie en inzet machtsmiddel om hun zin door te drijven ;
Creëren van een algeheel onveilig gevoel door de intimidatie Veilig Thuis en rechtenschending als bonus voor het zieke kind ;
Vertrouwensbreuk aangebracht door de 'professionals' die rechten schenden en daarmee onrecht aan het kind laten gebeuren ;
Bijvangst Passend Onderwijs beïndiging unieke, groene versnelde opleiding van het kind en daarmee juist uitsluiting veroorzaakt ;
Ziek kind krijgt als beloning voor zijn inzet extra trauma's door het speciale (niet) geleverde Passend Onderwijs "maatwerktraject " ;
Ernstig benadelen en criminaliseren van ouders o.b.v. subjectiviteit zonder waarheidsbevinding maar met schenden van onze rechten ;
Verspilling publieke gelden door overkill aan JGZ medewerkers en - artsen op dezelfde leerling, zonder oplossing (!) = onkunde ;
Ineffciency en oeverloos geklets zonder resultaat: pure tijdverspilling van ons kind (leerling) en ons als ouders .

Voor wie wil snappen wat ons kind en ons gezin is overkomen.. de huidige Belastingtoeslagenaffaire, maar dan van het (niet) Passende Onderwijs en de Jeugdzorg.  Lees ook de communicatie blog van Communicatie-expert over het stukje van schoolveteraan.

SCHOOLVETERAAN omDAT...

Het onacceptabel is wat ons is gebeurd ( school en het Almeerse Onderwijs ) zo ga je niet met mensen om in Nederland ;
Het opstellen van een OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) een handsvat is als het met school vastloopt ;
Honderden ouders eveneens met hun zieke kind worden beschuldigd zonder dat er een echte aanleiding toe is (puur procedureel) ;
Ouders bewust te maken dat zij samen met hun kind bepalen wat voor hun kind helpt als Passend Onderwijs oplossing. Gezondheid en belang van het kind voorop, niet hoe de GGD, Jeugdzorg of school het wil of moet doen om aan de leerplichtwet te voldoen of de Onderwijsinspectie tevreden te houden door ouders of kind te dwingen aan hun verantwoording te voldoen waar de verslaglegging op gebaseerd is (!).

Schoolveteraan, ook omdat zo'n 15.000 Nederlandse kinderen chronisch ziek zijn en deze onkunde bij de professionals onacceptabel zijn. Taken zijn verlegd naar Gemeenten zonder overdacht en begeleiding van deze taken. Boodschap: Succes, zoek het maar uit zieke kinderen van Nederland en juist die houding maakt dat kwetsbaren extra gedupeerd en uitgesloten worden. Dit terwijl ouders op het hakblok worden gelegd als schuldige voor iets dat er niet is.

Zo kan het ook :
Zorgen maken, betekent niet dat zorgen ook waar zijn.
Vertrouwen hebben dat het goed komt, er hoeft niet altijd iets mis te zijn.  

Op naar een positieve verandering, dat deze wantrouwde opstelling en de procedures in het (niet) Passende Onderwijs en de "Jeugdzorg" in het belang van de Nederlandse kinderen worden aangepast en kinderen WEL helpt. Dat afgegeven signalen WEL effect hebben, ouders niet worden gecriminaliseerd en het tij van deze minachtende houding richting de Nederlandse burger stopt.
Help de burger wel, daarvoor worden jullie van onze Belastinggelden van betaald en dat is wat wij verwachten.

Schoolveteraan: vooral, om onze zoon te ondersteunen op weg naar zelfvertrouwen die de onderwijs professionals vakkundig hebben afgebroken. Logisch dat Jeugdzorg geld te kort komt als je zo met je burgers omgaat. Onze zoon: van gecreërde verliezer op naar een winnaar met zijn eigen bedrijf groen en moestuin specialist  all3.

Wist je dat het boek Schoolveteraan binnenkort te pre-orderen is?


Schoolveteraan wordt geschreven door de moeder uit het gezin, Diana Stroeven.
Op haar bedrijfswebsite Communicatie-expert wordt ook naar Schoolveteraan verwezen.

Diana Stroeven, auteur van het nog te schrijven boek Schoolveteraan. Moeder van het chronisch zieke kind dat alles behalve geholpen werd door het Passend Onderwijs beleid in Almere. De ontstane gezinssituatie met het Passend Onderwijs in Almere maakte dat Diana Stroeven een missie en visie ontwikkelde met haar bedrijf Communicatie-expert. Dit wat het gezin is overkomen om te zetten in iets positiefs. Wel is Stroeven van mening dat wat het gezin is aangedaan vraagt om compensatie alsmede spelen hier overstijgende belangen van Nederlandse burgers.