SCHOOLVETERAAN: de Survival van passend onderwijs

Het boek schoolveteraan wordt momenteel geschreven.

Het boek schoolveteraan vertelt het verhaal van een Almeerse jongen die het vanwege gezondheidsklachten niet lukt volgens het Nederlandse schoolsysteem op vaste tijden fysiek naar school te gaan om les te volgen. Hij krijgt daardoor te maken met het Passend Onderwijs in Almere. Een schokkend Nederlands verhaal, hoe een chronisch ziek kind door de overkill aan ongevraagde en ondersteunende instanties (ketenpartners zoals o.a. JGZ Jeugdzorg en Passend Onderwijs) juist alles behalve wordt geholpen en daarmee trauma's worden bezorgd. Behalve het kind, worden wij als ouders - zelf kampend met gezondheidsissues - meegezogen in de uitzonderlijke dwangmatigheid van school en haar "ketenpartners". Te volgen procedures ( zoals traject via Jeugdzorg/JGZ Almere/GGD Flevoland en Veilig Thuis) bezorgen vervolgens ook ons als werkende ouders een trauma. Vooral, omdat ondanks het opvolgen van alle regeltjes een Passend Onderwijs oplossing voor ons kind uitblijft. Ons gezin loopt daardoor compleet vast. De eigen huisarts laat het ondanks de gezondheidkennis en - situatie van ons gezin compleet afweten, tot wij alarm slaan over deze situatie.

Als de oplossing van Passend Onderwijs geen oplossing is voor je kind

Afremmen en gezond verstand gebruiken om te overleven is onze enige optie, eenvoudig weg omdat de oplossing die ons kind nodig heeft niet wordt geboden. WIj gaan niet mee in de (onterecht) bedachte oplossing van het Passende Onderwijs. De oplossing van Passend Onderwijs ? Halen en brengen met een busje in een andere stad waar hij onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding zou krijgen. Onder het mom dat ons kind wel fysiek school( leerplichtwet) op school is, gekneed wordt zoals wenselijk en therapie-uren maakt. Wat een giller. Dit terwijl er medisch simpelweg geen oplossing voor hem is, wat hij heeft is anatomisch bepaalt. Zijn probleem kent dan ook geen therapie, dus die bedachte constructie van Passend Onderwijs en Jeugdzorg in Almere is pure onzin en medisch nergens op gebaseerd. Ook is het geldverspilling en in de laatste plaats biedt het geen gepaste oplossing voor ons kind. Dus ons antwoord : NEE !

Schaakmat gezet : er is een oplossing, school weigert DEZE en fustreert daarmee de leerplicht

Ons kind heeft bewezen met thuis zelfstudie (bijna 70% van zijn studiejaar) ondanks zijn problematiek, toch in staat te zijn om voor zijn versnelde groene vmbo opleiding met toegepaste biologie te slagen. Boven verwachting. Dit druisde in tegen alle overtuiging en het vooroordeel dat je school nodig hebt om te kunnen slagen. Helemaal bij vmbo-ers. Dit terwijl thuis zelftandig digitaal onderwijs - 2019 - de meest eenvoudigste oplossing voor ons kind had kunnen zijn. Ook sloot het aan op wat ons kind (16) zelf aangeeft nodig te hebben - flexibiliteit vanwege ups-en downs in zijn functioneren - om dan toch wel deels school te kunnen volgen. Echter die optie ligt bij school en wordt door de Almeerse groene school als oplossing afgewezen. De oplossing kost € 1.500,= en heet IVIO, welke er speciaal is voor ondersteuning van zieke kinderen.

Helaas, de betrokken teamleider van school heeft een ongezonde drang naar volledige grip en zicht op ons gezin en kind, en houdt deze eenvoudige optie tegen. Zelfs als wij als ouders om maar wel tot een oplossing te komen - na bijna twee jaar touwtrekken - dit zelf voor ons kind willen bekostigen blijft alle medewerking van de teamleider/school aan deze oplossing uit. Daardoor wordt de situatie voor ons kind uitzichtloos gemaakt door school en wordt de situatie gefustreerd. Dat wordt een tegenvaller voor leerplicht, want school belemmert met het niet meewerken aan een oplossing bewust de leergang van ons kind. Het wordt hem daarmee onmogelijk gemaakt aan zijn leerplicht te voldoen, maar ook om wel een diploma te halen....

Complete escalatie : ziek kind komt alle afspraken na, schooldirectie laat hun deel na

De situatie escaleert compleet als ons kind alle afspraken met school wel nakomt, maar de school directie deze overgangsafspraken met ons kind niet nakomt. Wij als ouders gaan hulp zoeken om wel tot een constructieve oplossing voor ons kind te komen en zijn helemaal klaar met de dedaine en passieve houding van school. Oplossingen te over, maar de angst voor het onbekende maakt dat het eenvoudig weg wordt nagelaten. En als bonus wordt zijn schoolcarriere daarmee vakkundig om zeep geholpen. Het kookpunt van ons gezin wordt daarmee bereikt. Alle rek is eruit, we worden overvraagd in tijd zonder resultaat of een oplossing voor ons kind en hij wordt met dit handelen extra gedupeerd. Leve Onderwijsconsulenten !

SCHOOLSLAVERNIJ door veilig thuis flevoland als bonus voor je zieke kind

Voor de duidelijkheid. School werkt niet mee en wij worden als liefdevolle en betrokken ouders procedureel nu ook nog eens valselijk beschuldigd ? Verrassing ding dong : Veilig Thuis Flevoland achter ons aan. Van welke planeet komen de bedenkers van deze procedures joh, dit kan niet waar zijn...

Zoonlief voelt zich enorm bedreigd in zijn "veilig zijn" doordat hij geintimeerd wordt door de mogelijke uit huisplaatsing van Veilig Thuis. Hij gaat ondanks zijn ziekte toch op school zitten, zodat aan de verplichte en dwangmatige schoolgang wordt voldaan, ook al gaat dit ten koste van zijn gezondheid en zijn welzijn. Hij ervaart dit traject als schoolslavernij en vindt het onbegrijpelijk dat dit in Nederland gebeurd. Onze zoon is clever en plaatst zelf zijn vraagtekens bij wat zijn ziekte en schoolgang van doen heeft met "zogenaamd kindermishandeling of kindmisbruik". De enige die hem mentaal misbruiken en mishandelen zijn de organisaties die er voor hem zouden moeten zijn... Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben om te conluderen, dat heeft hij goed gezien.

Daarnaast ziet Veilig Thuis het schaden van het welzijn van ons kind, en de gezondheid van ons als ouders, als een normale gang van zaken van hun organisatie handelen. En worden er tijdens een schooloverleg door het aanschuiven van de vertrouwensarts privacy- en mensenrechten geschonden, zoals grondrecht, kinderrechten zoals artikel 2,2 - 3,1.- 3.2 - 3.3 - 4 - 5 - 6.2, 9.1, 12.1 en 2, 14.2, 15.1 en 2. Maar ook artikel 16 uit het EU verdrag en zorgvuldigheidsplichten vanuit de grondwet. Wij zijn als ouders tot de vijand verklaart en de menselijke maat begraven. Dit naar ons toe schokkende wantrouwen vinden wij onacceptabel en daar nemen wij geen genoegen mee.

Enige wat dit handelen heeft gebracht is geen oplossing voor ons zieke kind. Wel is zijn gezondheid en welzijn extra schade aangebracht door de intimidatie en het bewust forceren van zijn schoolgang. Door deze schoolslavenij heeft hij bewust zijn ziekte moeten negeren en is geforceerd zijn eigen grenzen te overschrijden om aan de leerplichtwet te voldoen, om zo te voorkomen dat hij bij zijn ouders zou worden weggehaald. Een getraumatiseerd kind als resultaat...omdat ie ziek is, grenzen aangeeft maar school zelf de leerplicht fustreerd.
Werkelijk BI-ZAR !

Dit Nederlandse schoolsysteem kent zo alleen verliezers. Honderden ouders worden gecriminaliseerd, zieke kinderen niet geholpen.
En last but not least: het kost onnodig bakken met geld, waardoor deze ouders nog harder moeten werken om hun eigen kind niet te laten helpen.? Te-zot !!!

RESULTAAT BIJ ONS van het PASSENDe ONDERWIJS en JEUGDZORG in almere ?

Geen oplossing voor ons chronische zieke kind ;
Onveilige schoolomgeving door onbetrouwbaarheid van directie en inzet machtsmiddel ;
Creëren van een algeheel onveilig gevoel door intimidatie Veilig Thuis als bonus voor het zieke kind ;
Vertrouwensbreuk aangebracht door de professionals die het allemaal maar laten gebeuren ;
Bijvangst Passend Onderwijs beïndiging unieke, groene versnelde opleiding van het kind en uitsluiting ;
Ziek kind krijgt als beloning voor zijn inzet extra trauma's door het speciale geleverde Passend Onderwijs "maatwerktraject " ;
Ernstig benadelen van ouders ;
Verspilling publieke gelden door overkill aan JGZ medewerkers en - artsen op dezelfde leerling en dat zonder oplossing (!) ;
Ineffciency en overloos geklets zonder resultaat : tijdverspilling van leerling en ouders .

Voor wie wil snappen wat ons kind en ons gezin is overkomen.. de huidige Belastingtoeslagenaffaire, maar dan van het (Passend) Onderwijs en de Jeugdzorg.  Lees ook de communicatie blog van Communicatie-expert over het stukje van schoolveteraan.

SCHOOLVETERAAN omDAT...

Het onacceptabel is wat ons is gebeurd ( school en het Almeerse Onderwijs ) zo ga je niet met mensen om in Nederland ;
Het opstellen van een OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) een handsvat kan zijn als het met school vastloopt ;
Honderden ouders eveneens met hun kind valselijk worden beschuldigd zonder dat er een echte aanleiding toe is ( puur procedureel) ;
Ouders bewust te maken dat zij bepalen wat voor hun kind helpt als Passend Onderwijs oplossing. Gezondheid en belang van het kind voorop, niet hoe de GGD of Jeugdzorg het wil of moet om aan de leerplichtwet te voldoen waar verslaglegging nu op is gebaseerd (!).

Schoolveteraan, ook omdat zo'n 15.000 Nederlandse kinderen chronisch ziek zijn en deze misstanden onacceptabel zijn. Taken zijn verlegd naar Gemeenten zonder overdacht en begeleiding van taken en zoek het maar uit. Door dat handelen - zijn en worden nog steeds - kwetsbare extra gedupeerd en uitgesloten. Vanwege dit Onderwijsbeleid en de mismatch met de praktijk die verder reikt dan Almere, stroomt Onderwijsconsulentenvol.

Op naar een positieve verandering, dat deze wantrouwde opstelling en de procedures in het (Passend) Onderwijs en de Jeugdzorg in het belang van de Nederlandse kinderen worden aangepast en kinderen WEL helpt. Dat afgegeven signalen WEL effect hebben, ouders niet worden gecriminaliseerd en het tij van deze minachtende houding richting de Nederlandse burger stopt. Help de burger wel, daarvoor worden jullie van Belastinggelden betaald !

Schoolveteraan: vooral, om onze zoon te ondersteunen op weg naar zelfvertrouwen die de onderwijs professionals vakkundig hebben afgebroken. Van gecreërde verliezer naar een winnaar met zijn eigen bedrijf groen en moestuin specialist  all3.

Wist je dat het boek Schoolveteraan binnenkort te pre-orderen is?


Schoolveteraan wordt geschreven door de moeder uit het gezin, Diana Stroeven.
Op de bedrijfswebsite van de moeder: Communicatie-expert wordt ook naar Schoolveteraan verwezen.

Diana Stroeven, auteur van het nog te schrijven boek Schoolveteraan. Moeder van het chronisch zieke kind dat alles behalve geholpen werd door het Passend Onderwijs beleid in Almere. De ontstane gezinssituatie met het Passend Onderwijs in Almere maakte dat Diana Stroeven een missie en visie ontwikkelde met haar bedrijf Communicatie-expert. Dit wat het gezin is overkomen om te zetten in iets positiefs. Wel is Stroeven van mening dat wat het gezin is aangedaan vraagt om compensatie alsmede spelen hier overstijgende belangen van Nederlandse burgers.